Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Narava


Geologija
Smrekovški vulkanizem je deloval v terciarnih obdobjih oligocenu in miocenu. Nastal je zaradi podrivanja in kasnejše kolizije oceanske evropske in kontinentalne afriške plošče. Pri tem sta se tektonski plošči drobili v manjše, njuno ...Več
 
Gozd
Gozdovi in pašniki ob grebenu Smrekovec–Komen–Travnik so bili nekdaj večinoma v lasti veleposestnikov: grofa Turna in ljubljanske škofije. Položnejše prisojne lege do grebena so ...Več
 
Kraški izvir Ljubije
Glede na način iztekanja vode sodi izvir Ljubije med prelivne oz. zajezene sifonske izvire, pri katerih sili voda iz globin od spodaj navzgor. Izvir je torej nekakšna »cev«, ki črpa vodo iz ogromne posode.Več
 
Naravni rezervat
Območje grebena je zavarovano kot geološki in botanični naravni rezervat od leta 1987 z odlokom Občine Mozirje (Ur.l. SRS 27/10. 07. 1987). Zavarovano območje poteka po ozemlju današnje Občine Ljubno ob Savinji.Več
 
Natura 2000
Natura 2000 je doslej najobsežnejši naravovarstveni program Evropske skupnosti za zaščito prostoživečih vrst in (njihovih) življenjskih prostorov. Več
 
Rastlinstvo
O izjemnem bogastvu in pestrosti rastlinstva Smrekovškega pogorja je spregovoril že dr. Viktor Petkovšek v članku Na Savinjskih ognjenikih iz leta 1945. Z vznesenostjo raziskovalca in ljubitelja narave opisuje ...Več
 
Voda
Geološka podlaga Smrekovškega pogorja predstavlja slabo prepustno plast, zato je na pogorju veliko površinskih voda. Najpomembnejša hidrološka dediščina je veliko število manjših izvirov v višinskem pasu med 1100 in 1400 m. Med ...Več
 
Živali
V smrekovških gozdovih je najti precej zavarovanih vrst, ki so drugod že izginile, kar daje območju posebno vrednost. Nekatere živali so našle pod pogorjem svoje stalno mesto, drugim ...Več