Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 04.07.2010 TUDI OSNUTEK SPREMEMB UREDBE NE PRINAŠA REŠITEV PROBLEMOV VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU

Planinci, lovci, gozdarji in drugi ljubitelji narave, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec preko zveze in posamično že vsaj šest let na problem vožnje v naravnem okolju opozarjamo pristojne državne in lokalne institucije ter izvajamo različne aktivnosti za osveščanje našega članstva in širše javnosti. Pred nekaj tedni pa smo dočakali osnutek Uredbe o spremembi uredbe o vožnje v naravnem okolju.

V zadnjem desetletju se je zelo povečalo število ljubiteljev oblik športa in rekreacije z motornimi vozili, ki omogočajo tudi vožnjo izven cest. Z tehnološkim napredkom in dostopnostjo teh vozil širšemu krogu ljudi se je število voženj povečalo, temu pa ni sledila ureditev infrastrukture za take vožnje. Po naših podatkih ni bilo urejeno niti eno območje za te športe, ki bi imelo tudi ustrezno dokumentacijo oz. dovoljenja. Posledica tega je, da se število voženj izven cest, v naravi, stalno povečuje.

Problematika voženj z motornimi sanmi, motokros motorji, štirikolesniki in drugimi neregistriranimi vozili na motorni pogon v naravnem okolju je tudi v našem območju zelo razširjena, vsako leto bolj. Vožnje se dogajajo tudi v zadnjih do pred nekaj let mirnih conah, v zavarovanih območjih kot sta Krajinski park Golte in Naravni rezervat Smrekovec – Komen, v gorskem gozdu in po slemenih med Smrekovcem in Raduho. Vozniki ogrožajo območje, ki  je zaradi prisotnosti redkih ptic in ohranjenih nekaterih tipov naravnega okolja uvrščeno v evropsko pomebna območja  Natura 2000  divjih kur, nemalokrat pa ogrožajo tudi pešce in smučarje.

Planinci, lovci, gozdarji in drugi ljubitelji narave, ki smo včlanjeni v Naravovarstveno zvezo Smrekovec preko zveze in posamično že vsaj šest let na problem opozarjamo pristojne državne in lokalne institucije ter izvajamo različne aktivnosti za osveščanje našega članstva in širše javnosti.

Vožnje v naravnem okolju ureja Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, sprejeta v l.1995 in nekoliko dopolnjena v l.2001. Določila uredbe niso več skladna z nekaterimi drugimi predpisi kot sta Zakon o planinskih poteh in Zakon o gozdovih, predvsem pa določa smešno nizke kazni za kršitelje. Sprva je njena pomanjkljivost motila le ljubitelje narave, zadnji dve leti pa so na podlagi nekaterih poskusov nadzora, ki jih je na podlagi naših pritiskov izvedla policija, njeno spremembo začeli zahtevati tudi imetniki in predvsem pradajalci »adrenalinskih« vozil.  Med drugim so sprejeli tudi svoj etični kodeks, nadaljevanje voženj v naravnem okolju  pa se kljub temu veselo nadaljuje, kar lahko dokažemo predvsem s fotografijami iz zadnje zime. V medijih, predvsem pa na spletnih straneh lahko najdemo oglaševanje za organizirane skupinske vožnje t.i. safarije v naravnem okolju.

V Naravovarstveni zvezi Smrekovec smo pristojnemu ministrstvu vsebinske pripombe na uredbo prvič posredovali že pred več kot petimi leti, osnutek Uredbe o spremembi uredbe o vožnje v naravnem okolju pa smo dočakali pred nekaj tedni. 

Predlagane spremembe se nanašajo predvsem na razširitev definicije naravnega okolja, na prilagoditev nekaterim zahtevam Zakona o planinskih poteh in Zakona o gozdovih, na možnost ureditve poligonov oz. območij za vožnjo z motornimi vozili in kolesi, določajo izjeme, dosedanjo pristojnost za nadzor od inšpekcijskih služb in policije razširjajo še na občinske redarske službe ter na naravovarstvene in prostovoljne nadzornike ter določajo višje kazni.

V Naravovarstveni zvezi Smrekovec ocenjujemo, da je osnutek nove uredbe še vedno pomanjkljiv. Premalo jasno definira območja, kjer so vožnje dovoljene ali prepovedane. Dovoljene vožnje po nekategoriziranih cestah bodo prinesle zmedo v nadzor nad njimi. Naravovarstvene in prostovoljne nadzornike je država v predpisu o varovanju narave uzakonila že pred leti, ni pa zagotovila pogojev za njihovo uvedbo. Predlagane kazni za vožnje v naravnem okolju so odločno prenizke, pogrešamo tudi ukrep možnosti odvzema motornega vozila in kazen za oglaševanje nedovoljenih voženj.  Ocenjujemo, da je kazen 500 € z zelo nizko verjetnostjo dejanske realizacije  za premožne kršitelje še vedno smešno nizka. Vedeti je potrebno, da se z motornimi sanmi danes predvsem posamezniki, ki si lahko privoščijo "igrače" vredne 20.000 € in več, trenutno je v akciji štirikolesnik za 18.200 €,…

Nujne so tudi spremembe in dopolnitve cestno prometnih predpisov v smislu obvezne registracije t.i. »adrenalinskih« motornih vozil, ki bistveno olajšale nadzor nad vožnjami v naravnem okolju.

Kritični do predlaganih sprememb uredbe so tudi lastniki in vozniki motornih vozil, predvsem pa njihovi prodajalci. Povsem razumljivo je, da so njihove pripombe diametralno nasprotne našim. Tako zakonodajalec pri odločitvi za dokončno vsebino uredbe ne bo imel lahke naloge. Vsi najvišji politiki v Sloveniji govorijo o trajnostnem razvoju. Zato v  Naravovarstveni zvezi Smrekovec upamo, da bodo v primeru reševanja problematike voženj v naravnem okolju »te besede tudi meso postale«.

V imenu NZ Smrekovec: Irena Brložnik

 

                                             


 
Zoom
Poškodbe naravnega okolja zaradi vožnje z motorjem v bližini Doma na Smrekovcu, jesen 2009.