Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 15.09.2011 Pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju

V Naravovarstveni zvezi Smrekovec smo podali mnenje in pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju. Spodaj podajamo naše pripombe, posredovane na Ministrstvo za okolje in prostor RS.

 

NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC

Bele Vode 18a

3325 ŠOŠTANJ

 Bele Vode, 10. 9. 2011

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

G. Mladen Berginc

Dunajska cesta 48

1000 LJUBLJANA

 

Zadeva: Pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju , zadeva št. 0071-201/2011 z dne, 22.7.2011

 

Spoštovani!

V nadaljevanju podajamo:

-       pripombe na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju , zadeva št. 0071-201/2011 z dne, 22.7.2011


Uvodno mnenje:

-       Vsebina predloženega osnutka zakona je kljub nekaterim pomanjkljivostim nedvomno ustreznejša od v letu 2010 predloženega osnutka uredbe, saj upošteva pomembnejše pripombe, ki smo jih na pravno ureditev tega področja v preteklosti (pri prejšnjih poizkusih sprememb pravne ureditve področja voženj v naravnem okolju)  posredovali s strani NZ Smrekovec Ravno tako osnutek globalno ustreza v uvodni obrazložitvi navedenim povzetkom predpisov držav CAA in Hrvaške. V določilih, ki se nanašajo na vozila z gosenicami, upošteva tudi komentar Stalnega sekretariata Alpske konvencije o obstoječem predpisu.

 

Podpora predlogom, ki jih je na osnutek zakona posredovala Nevladna skupina Planinske zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije

 

-       NZ Smrekovec v celoti podpira skupne predloge Nevladne skupine Planinske zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, posredovane v Izjavi za javnost dne, 7.9.2011

 

Utemeljitev: Naravovarstveno zvezo Smrekovec (NZ Smrekovec) sestavljajo Planinsko društvo Šoštanj, Planinsko društvo Črna na Koroškem, Koroško gozdarsko društvo, Lovska družina Smrekovec-Šoštanj, Savinjsko gozdarsko društvo, Planinsko društvo Velenje, Planinsko društvo Ljubno ob Savinji in Gobarsko društvo Marauh Velenjetorej pretežno društva, ki so primarno člani omenjenih zvez. Tako smo ves čas podpirali  pobudo, ki so jo omenjene zveze izražale za čimprejšnjo pripravo zakona ter spremljali nastajanje in končno uskladitev pripomb.

 

Podpora pripombam, ki jih je na osnutek zakona samostojno posredovala Planinska zveze Slovenije

 

-       NZ Smrekovec v celoti podpira pripombe Planinske zveze Slovenije na osnutek Zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, posredovane dne, 7.9.2011

 

Utemeljitev: Posamezni člani Upravnega odbora NZ Smrekovec delujemo tudi v komisijah Planinske zveze Slovenije in smo tako aktivno sodelovali pri pripravi njenih pripomb.

 

Dodatne pripombe (usklajene med člani UO NZ Smrekovec):

 

        Priprava zakona bi morala biti medresorsko usklajena. Poleg Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo bi morala sodelovati še  Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za promet in Ministrstvo za notranje zadeve.

        Vsa navedena ministrstva  bi morala ustrezno in enotno informirati ter opremiti inšpekcijke službe in druge organe nadzora in tako omogočiti ustreznejši nadzor nad izvajanjem zakona kot je bila praksa do sedaj.

        Pri določanju in označevanju posameznih prometnic ali poti za uporabo za vožnje s posameznimi vrstami vozil bi morala biti določena vloga posameznih akterjev – izvajalcev npr.: kdo je koordinator, nosilec, izvajalec,… plačnik.

        Prodaja vozil bi morala biti pogojena tudi z večjimi prizadevanji prodajalcev za zagotavljanje namenskih poligonov (ob pomoči države) in participiranjem finančnih sredstev za njihovo izgradnjo, za kar bi moral obravnavani zakon prodajalce tudi zavezati.

        V zakonu bi moralo biti tudi sicer definirano zagotavljanje sredstev za njegovo izvajanje.

        Ocenjujemo, da je prenizka spodnja višina kazni - 100 €. Praksa sankcioniranja je takšna, da se praviloma izreka spodnja kazen, če ne gre za kaj posebnega (npr. ponavljanje kršitev ipd.).

        Realizacijo  posameznih zahtev zakona je potrebno terminsko opredeliti, kajti v nasprotnem primeru  obstaja velika možnost nadaljevanja anarhije na področju voženj v naravnem okolju.

 

ZAKLJUČEK:

 

Tudi naravno okolje (predvsem gozdovi) v bližini mest in večjih naselij v postaja vse bolj obremenjeno s hrumečimi adrenalinskimi vozili vseh vrst. Problem je resnično akuten! Če ga ne bomo začeli primerno urejevati, bo postal neobvladljiv!!!!

 

 

Lep pozdrav!

V imenu NZ Smrekovec

Predsednica Irena Brložnik