Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 08.11.2014 Delovanje Naravovarstvene zveze Smrekovec v letu 2014

Podrobno poročilo o delu NZ Smrekovec v letu 2014.

DELOVANJE NARAVOVARSTVENE ZVEZE SMREKOVEC V LETU 2014

Naravovarstvena zveza Smrekovec je bila ustanovljena 21. februarja 2005 kot zveza društev, ki se zavzemajo za varstvo narave in trajnostni razvoj na širšem območju Smrekovškega pogorja. Prvi zametki so vznikli leto prej v okviru Planinskega društva Šoštanj. Sledila so plodna leta delovanja, krog somišljenikov se je nenehno širil.

Od začetnih ustanoviteljev NZ Smrekovec: Planinskega društva Šoštanj, Lovske družine Smrekovec – Šoštanj in Savinjskega gozdarskega društva Nazarje, so pristopili še: Planinsko društvo Črna na Koroškem, Planinsko društvo Ljubno ob Savinji in Planinsko društvo Velenje. Kasneje pa še Gobarsko društvo Marauh Velenje.

Zadnji dve leti je sledilo zatišje in 31. maja 2014, smo opravili 7. redno volilno Skupščino NZ Smrekovec na Smrekovcu.

Izvoljen je bil novi Upravni odbor NZ Smrekovec v sestavi:

  • predsednik Jože MELANŠEK, PD Velenje,
  • podpredsednika Pavel Lesjak, PD Črna na Koroškem in Lojze GLUK, Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje,
  • tajnica Klavdija POTOČNIK, PD Šoštanj,
  • člani Marjan KARLOVČEC, PD Velenje, Brigita VRČKOVNIK, PD Ljubno ob Savinji, Marjan ZAZIJAL, predstavnik lastnikov gozdov, Peter SILOVŠEK, Gobarsko društvo Marauh Velenje, Marijan LAČEN, PD Črna na Koroškem, županja Romana LESJAK, koordinatorka treh občin Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Šoštanj, Anica PUDGAR, KS Bele Vode in Marjeta MAZEJ, KŠD »Vulkan« Bele Vode.

Nadzorni odbor NZ Smrekovec sestavljajo: predsednik Matej KORTNIK, člana Damjan JEVŠNIK in Martina Pečnik – HERLAH, vsi PD Šoštanj.

Sestav UO in NO NZ Smrekovec je zelo pester, saj združuje poleg ljubiteljev narave, tudi znane planinske in gozdarske delavce, kar daje jamstvo, da bomo poleg ljubiteljske planinske dejavnosti delovali tudi na strokovnih osnovah varstva narave.

Svoj namen dosegamo z vzpodbujanjem članov NZ Smrekovec in preko njih lokalno in širše družbeno okolje, na širšem območju Smrekovškega pogorja.

Poleg Programa dela in finančnega načrta za leto 2014, smo sprejeli sklep o pričetku postopka sprememb in dopolnitev Statuta NZ Smrekovec. S tem so bile dane osnove za organizacijsko in pravno prenovo ter postopno zagotavljanje materialne osnove. Opravljeni so bili razgovori in dogovori z župani treh občin: Črna na Koroškem, Ljubno ob Savinji in Šoštanj, o bodočem delu in aktivnostih v letu 2015, ko bomo praznovali 10. obletnico NZ Smrekovec in izdali Zbornik 10 let NZ Smrekovec.

V letu 2014 smo imeli že dve seji Upravnega odbora in izredno Skupščino NZ Smrekovec, s sprejetjem sprememb in dopolnitev Statuta NZ Smrekovec ter sprejem Programa dela za leto 2015. Imenovan je že Organizacijski odbor za pripravo in izvedbo praznovanja 10. obletnice NZ Smrekovec.

Preko naše spletne strani http://www.smrekovec.net/ je možno tudi vzpostaviti kontakt in posredovati vaša vprašanja, mnenja, pobude in predloge za še boljše delo.

E-pošta info@smrekovec.net


 
Zoom