Ohranimo Smrekovec 
 slovensko    english    deutsch  zakaj?

Aktualno > 21.12.2014 Statut Naravovarstvene zveze Smrekovec

Novi Statut Naravovarstvene zveze Smrekovec je bil sprejet 25. 9. 2014, UE Velenje pa ga je potrdila, dne 14. 11. 2014 pod štev. 215-170/2014, AJPES pa 20.11.2014 pod štev. 317-113-03-0691/2014.

Na podlagi določil Zakona o društvih (Ul. RS štev. 64/2011 - Uradno prečiščeno besedilo) je

 

Skupščina NARAVOVARSTVENE ZVEZE SMREKOVEC dne 25. 9. 2014 sprejela spremembe in dopolnitve

 

STATUTA NARAVOVARSTVENE ZVEZE SMREKOVEC

(čistopis)

 

I.                  SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Naravovarstvena zveza Smrekovec (v nadaljevanju: NZ Smrekovec) združuje društva, ki se zavzemajo za varstvo narave in trajnostni razvoj in delujejo oziroma izkazujejo takšen interes na širšem območju Smrekovškega pogorja.

 

2. člen

Člani NZ Smrekovec so društva, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo ter so z NZ Smrekovec sklenili pogodbo o članstvu.

 

3. člen

Opredelitev fizičnih oseb v tem Statutu je nevtralno in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi v množini in obratno.

 

4. člen

Nepridobitni nameni in naloge NZ Smrekovec:

·        povezuje društva v skupnem interesu ohranjanja narave na širšem območju Smrekovškega pogorja,

·        zagotavlja vsebinske in organizacijske pogoje za delovanje in razvoj naravovarstvenega gibanja,

·        varstvo vrst in njihovih življenjskih prostorov,

·        varstvo območij, upravljanje z zavarovanimi območji in priprava strokovnih študij,

·        promovira varstvo narave in načela trajnostnega razvoja,

·        izvaja programe varstva narave, okoljskega izobraževanja in trajnostnega razvoja,

·        skrbi za uravnoteženost interesov uporabnikov prostora v smislu ohranjanja narave,

·        spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela na področju ohranjanja narave in trajnostnega razvoja,

·        organizira različne javne aktivnosti in prireditve,

·        obvešča javnost o naravovarstvenih aktivnostih na Smrekovškem pogorju,

·        spodbuja prostovoljno delo in krepi medsebojno solidarnost,

·        sodeluje in nudi pomoč lokalnemu prebivalstvu pri uresničevanju ciljev varstva narave in trajnostnega razvoja,

·        sodeluje z znanstveno-raziskovalnimi organizacijami in drugimi nevladnimi in vladnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini,

·        skrbi za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja raziskav in ohranjanja narave Smrekovškega pogorja in spodbuja naravi prijazen turizem Smrekovškega pogorja.

 

5. člen     

NZ Smrekovec lahko kot podporo osnovni dejavnosti neposredno opravlja pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in so povezane z nameni in nalogami NZ Smrekovec ter v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.

 

Tako NZ Smrekovec lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:

·        E-39.000  Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki - (saniranje okolja)

·        F-42.110  gradnja cest (vzdrževanje površin - planinskih poti)

·        G-47.990  druga trgovina na drobno, zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

·        J-58.140   izdajanje revij in druge periodike

·        J-58.190   drugo založništvo

·        J-63.990   drugo informiranje

·        P-85.510   izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju

                 športa in rekreacije

·        R-91.040  dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

                 (varstvo naravnih vrednot)

·        S.94.999   dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

 

6. člen

Naravovarstvena zveza Smrekovec je pravna oseba zasebnega prava.

Naziv zveze je: Naravovarstvena zveza Smrekovec

Kratica zveze je: NZ Smrekovec

Sedež zveze je na območju občine Šoštanj.

Poslovni  naslov določi Skupščina NZ Smrekovec.

 

7. člen

Znak NZ Smrekovec sprejema in spreminja skupščina NZ Smrekovec. Žig NZ Smrekovec ima obliko pravokotnika, v žigu je zapisano ime »Naravovarstvena zveza Smrekovec«.

 

 

II.               ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE NZ Smrekovec

 

8. člen

NZ Smrekovec nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

NZ Smrekovec lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in za račun posameznih članic NZ Smrekovec in drugih organizacij, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila in ob vsebinski ustreznosti podpisane pogodbe.

 

9. člen

Zakoniti zastopnik NZ Smrekovec je predsednik, ki je odgovoren, da NZ Smrekovec deluje v skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika NZ Smrekovec opravlja njegove naloge in pooblastila eden od podpredsednikov NZ Smrekovec, ki ga predsednik pooblasti z vsakokratnim pisnim pooblastilom.

V času odsotnosti tajnika opravlja njegove naloge eden izmed podpredsednikov ali članov upravnega odbora, ki ga predsednik pooblasti.

 

III.               ČLANSTVO V NZ Smrekovec

 

10. člen

Član NZ Smrekovec lahko postane društvo, ki ima podobne cilje v smislu varstva narave in trajnostnega razvoja, s sedežem na širšem območju Smrekovškega pogorja na podlagi sklepa ustreznega organa društva in na podlagi pristopne izjave, s katero se obveže izpolnjevati določila statuta in drugih pravil NZ Smrekovec.

Poleg pristopne izjave je potrebno NZ Smrekovec posredovati tudi ustrezne dokumente o obstoju društva.

 

11. člen

Društva na podlagi 9. člena sprejema v članstvo NZ Smrekovec upravni odbor NZ Smrekovec. Članstvo v NZ Smrekovec je veljavno z dnem podpisa pogodbe.

V primeru hujšega nespoštovanja statuta NZ Smrekovec ali drugih aktov NZ Smrekovec in večjih kršitev zakonodaje Republike Slovenije lahko nadzorni odbor NZ Smrekovec predlaga upravnemu odboru NZ Smrekovec izključitev takšnega člana iz članstva v NZ Smrekovec.

O izključitvi iz članstva NZ Smrekovec odloča upravni odbor.

Pritožbo na odločitev upravnega odbora rešuje skupščina NZ Smrekovec, ki je drugostopenjski organ. Odločitev skupščine je dokončna.

 

IV.               ORGANIZIRANOST IN ORGANI NZ Smrekovec

 

12. člen

NZ Smrekovec je organizirana v skladu z Zakonom o društvih in v skladu s tem statutom.

 

13. člen

V okviru NZ Smrekovec delujejo včlanjena društva in organi NZ Smrekovec.

 

14. člen

Organi NZ Smrekovec so:

·        skupščina NZ Smrekovec,

·        upravni odbor NZ Smrekovec (v nadaljnjem besedilu: UO NZ Smrekovec),

·        predsedstvo NZ Smrekovec,

·        nadzorni odbor NZ Smrekovec (v nadaljnjem besedilu: NO NZ Smrekovec) in

·        delovne skupine, komisije ali posamezniki, ki jih imenuje UO.

Mandat članov organov NZ Smrekovec traja štiri leta v kolikor skupščina NZ Smrekovec ne odloči drugače.

Člani organov NZ Smrekovec so lahko na isto funkcijo ponovno izvoljeni. Predsednik NZ Smrekovec in oba podpredsednika NZ Smrekovec lahko opravljata zaporedoma isto funkcijo največ dva mandata.

 

15. člen      

NZ Smrekovec lahko ima za opravljanje finančno-knjigovodskih, administrativnih, programskih in drugih del potrebno število zaposlenih. Predsednik NZ Smrekovec razporeja zaposlene na posamezna dela in naloge, določa delovni čas in opravlja druge naloge glede delovnih razmerij zaposlenih, ali odloči, da za naloge finančno-knjigovodskih del pooblasti zunanjega sodelavca.

O zaposlovanju odloča predsednik na osnovi poslovnega načrta, ki ga potrdi upravni odbor NZ Smrekovec.

 

Skupščina NZ Smrekovec

 

16. člen

Skupščina NZ Smrekovec je najvišji organ NZ Smrekovec.

Skupščina NZ Smrekovec je redna, ali izredna.

Skupščina NZ Smrekovec odloča o vseh zadevah, ki izhajajo iz namena in nalog NZ Smrekovec, zlasti pa:

·        sprejema, spreminja in dopolnjuje statut NZ Smrekovec,

·        razpravlja in odloča o vsebinskih in finančnih poročilih o delu NZ Smrekovec,

·        razpravlja in odloča o vsebinskih in finančnih načrtih za delo NZ Smrekovec,

·        na predlog članov NZ Smrekovec imenuje predsednika NZ Smrekovec, oba podpredsednika NZ Smrekovec, člane upravnega odbora NZ Smrekovec ter člane nadzornega odbora NZ Smrekovec,

·        odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,

·        sprejema in spreminja vsebino pogodbe o članstvu med NZ Smrekovec in člani,

·        določa višino članarine za posamezno leto,

·        dokončno odloča o pritožbah članov NZ Smrekovec kot drugostopenjski organ,

·        sklepa o prenehanju NZ Smrekovec,

·        določa poslovni naslov NZ Smrekovec in

·        opravlja druge dogovorjene naloge.

 

17. člen

Skupščino NZ Smrekovec sestavljajo predstavniki članov NZ Smrekovec. Vsako društvo ima enega predstavnika v skupščini NZ Smrekovec. Vsak predstavnik ima na skupščini NZ Smrekovec en glas.

Skupščina lahko veljavno sklepa, če so prisotni predstavniki iz vsaj polovice članov NZ Smrekovec.

Če ob napovedani uri skupščina ni sklepčna, se počaka 15 minut, nato lahko sklepa, če so prisotni predstavniki vsaj tretjine članov NZ Smrekovec.

 

18. člen

Vsi sklepi se sprejemajo javno razen volitev, v kolikor skupščina NZ Smrekovec ne odloči drugače.

Vsak član NZ Smrekovec ima pri glasovanju en glas, sklepi se sprejemajo z večino glasov navzočih predstavnikov. Temeljni način sprejemanja sklepov je pogodba med člani in NZ Smrekovec.

Sklepi skupščine so obvezni za vse člane NZ Smrekovec in za vse organe NZ Smrekovec.

Za sprejetje sklepa o prenehanju delovanja NZ Smrekovec je potrebno soglasje dvotretjinske večine prisotnih predstavnikov članov NZ Smrekovec, vendar ne manj kot polovice članov NZ Smrekovec.

 

19. člen

Skupščina NZ Smrekovec se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Skupščino NZ Smrekovec sklicuje predsednik NZ Smrekovec po lastni presoji ali na zahtevo:

·        ene tretjine članov NZ Smrekovec oz. najmanj dveh članov,

·        upravnega odbora NZ Smrekovec,

·        nadzornega odbora NZ Smrekovec.

Predsednik mora sklicati skupščino NZ Smrekovec v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve za sklic.

Če tega ne stori, lahko skupščino skliče predlagatelj, ki tudi pripravi gradivo.

 

Upravni odbor NZ Smrekovec

 

20. člen      

Upravni odbor NZ Smrekovec upravlja NZ Smrekovec med dvema skupščinama NZ Smrekovec in izvršuje sklepe skupščine NZ Smrekovec.

Člani upravnega odbora NZ Smrekovec so: predsednik NZ Smrekovec, dva podpredsednika in tajnik NZ Smrekovec, predstavnik do 3 podpornih organizacij in do 9 voljenih članov, ki jih izvoli skupščina NZ Smrekovec.

 

21. člen

Člani UO NZ Smrekovec:

·        ne sprejemajo podkupnin ali poslovnih daril,

·        v okviru svojega dela v UO lahko pokrivajo posamezna delovna področja,

·        skrbijo za pozitiven ugled NZ Smrekovec v družbenem okolju,

·        skrbijo za korekten poslovni odnos do partnerjev in

·        predlagajo novega oz. nadomestnega člana v UO NZ Smrekovec.

 

V kolikor se število članov UO NZ Smrekovec zaradi kakršnegakoli razloga zmanjša na eno tretjino, skliče predsednik izredno volilno skupščino, ki voli nove člane UO NZ Smrekovec.

 

22. člen

Upravni odbor NZ Smrekovec opravlja naslednje naloge:

·        uresničuje sklepe skupščine NZ Smrekovec,

·        za skupščino NZ Smrekovec pripravlja vsebinska in finančna poročila NZ Smrekovec,

·        pripravlja ostala gradiva za skupščino NZ Smrekovec,

·        sprejema nove člane v NZ Smrekovec,

·        imenuje in razrešuje delovne skupine in komisije za delovanje na posameznih področjih dela NZ Smrekovec,

·        imenuje in razrešuje predstavnike NZ Smrekovec v druge organizacije in organe,

·        podeljuje priznanja in nagrade posameznikom in organizacijam,

·        sprejema akte NZ Smrekovec, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina NZ Smrekovec,

·        določa na predlog predsednika delovne naloge tajnika NZ Smrekovec in

·        opravlja vse druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina NZ Smrekovec.

 

V kolikor UO NZ Smrekovec odloči, da se sprejme sistematizacija za poslovnega sekretarja in druge poklicne delavce, se vse naloge tajnika prenesejo nanj in opredelijo dodatne naloge, pristojnosti in obveznosti poslovnega sekretarja ter drugih delavcev.

 

Poslovni sekretar je član UO, vendar brez pravice glasovanja.

UO NZ Smrekovec je za svoje delo odgovoren skupščini NZ Smrekovec.

 

23. člen

UO NZ Smrekovec se sestaja po potrebi.

Seje sklicuje predsednik NZ Smrekovec na lastno iniciativo ali na zahtevo tretjine članov UO oz. najmanj dveh članov NZ Smrekovec ali na zahtevo NO NZ Smrekovec.

UO NZ Smrekovec je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov navzočih članov. Sklepe UO NZ Smrekovec izvršuje predsedstvo NZ Smrekovec, če s sklepom ni drugače določeno.

Točko na dnevni red seje UO NZ Smrekovec lahko predlaga predstavnik vsakega društva, ali organizacije, ki je včlanjena v NZ Smrekovec ali vsaka podporna organizacija in UO NZ Smrekovec je dolžan o njej razpravljati najkasneje v roku treh mesecev od pisne predložitve.

 

24. člen

UO NZ Smrekovec lahko ima občasna delovna telesa, ki preučujejo problematiko na svojem področju, predlagajo UO NZ Smrekovec gradiva in program dela za svoje področje dejavnosti in izvršujejo naloge v skladu z danimi pooblastili UO NZ Smrekovec. Delovna telesa niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom NZ Smrekovec.

 

Predsedstvo NZ Smrekovec

 

25. člen

Predsedstvo NZ Smrekovec sestavljajo predsednik NZ Smrekovec, dva podpredsednika in tajnik NZ Smrekovec. Predsedstvo NZ Smrekovec izvaja sklepe UO NZ Smrekovec in opravlja druge naloge po pooblastilu UO NZ Smrekovec.

Eden izmed podpredsednikov NZ Smrekovec je namestnik predsednika po pooblastilu.

Predsedstvo NZ Smrekovec je za svoje delo odgovorno UO NZ Smrekovec in skupščini NZ Smrekovec.

 

Predsednik NZ Smrekovec     

 

26. člen

Predsednik NZ Smrekovec ima naslednje odgovornosti in pooblastila:

·        predstavlja, zastopa in je odredbodajalec NZ Smrekovec,

·        sklicuje in vodi seje predsedstva in UO NZ Smrekovec,

·        navezuje stike z državnimi organi, mednarodnimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami in institucijami v prid  delovanja NZ Smrekovec,

·        skrbi za pozitiven ugled NZ Smrekovec,

 

·        odloča o zaposlovanju na podlagi poslovnega načrta in

·        odgovarja za delovanje NZ Smrekovec v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

 

Tajnik NZ Smrekovec

 

27. člen

Funkcija tajnika se opravlja prostovoljno. Mandat tajnika je enak mandatu UO NZ Smrekovec.

Tajnik je za svoje delo odgovoren predsedniku in UO NZ Smrekovec.

 

28. člen

Naloge tajnika NZ Smrekovec so:

·        pravočasno opravljanje tajniških opravil,

·        je član UO NZ Smrekovec,

·        sodeluje pri pripravi gradiva za seje predsedstva in UO NZ Smrekovec,

·        piše zapisnike sej predsedstva in UO NZ Smrekovec,

·        sodeluje pri pripravi predlogov programa dela, finančnega načrta in pripravi gradiv za javnost,

·        je administrator spletnih strani NZ Smrekovec,

·        spremlja javne razpise in sodeluje pri pripravi prijav na javne razpise,

·        vodi register članov in vodi arhiv NZ Smrekovec ter

·        opravlja še druge naloge za katere ga zadolži predsednik, ali predsedstvo NZ Smrekovec.

 

Nadzorni odbor NZ Smrekovec

 

29. člen

Nadzorni odbor NZ Smrekovec je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina NZ Smrekovec. Član NO NZ Smrekovec ne more biti predsednik, ali podpredsednik ali tajnik NZ Smrekovec.

Člani NO NZ Smrekovec izmed sebe izvolijo predsednika NO NZ Smrekovec, ki sklicuje seje NO NZ Smrekovec,  pripravlja gradivo za seje NO NZ Smrekovec in se udeležuje sej UO NZ Smrekovec.

NO NZ Smrekovec je sklepčen, če sta prisotna vsaj predsednik NO NZ Smrekovec in eden izmed ostalih članov NO NZ Smrekovec. NO NZ Smrekovec sprejema sklepe z večino prisotnih. NO NZ Smrekovec je za svoje delo odgovoren Skupščini NZ Smrekovec.

 

30. člen

NO NZ Smrekovec nadzoruje izvajanje statuta in drugih aktov zveze, izvajanje sklepov skupščine NZ Smrekovec, odgovorno in gospodarno uporabo sredstev NZ

 

Smrekovec, spremlja delo organov NZ Smrekovec, spremlja finančno in materialno poslovanje NZ Smrekovec ter preverja izpolnjevanje pogojev, določenih s tem statutom, kandidatov za mesta v organih NZ Smrekovec.

NO NZ Smrekovec o svojih ugotovitvah poroča skupščini NZ Smrekovec.

 

Delovne skupine in komisije

 

31. člen

UO NZ Smrekovec po potrebi imenuje in razrešuje delovne skupine in komisije, ki so zadolžene za izvajanje posameznih delovnih področij NZ Smrekovec. Delovne skupine in komisije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom NZ Smrekovec.

Njihov mandat je krajši ali največ enak mandatu UO NZ Smrekovec, ki ga je imenoval.

V delovno skupino se lahko, po potrebi in za krajši čas, vključijo tudi posamezniki, ki niso člani NZ Smrekovec.

Vsaj en član delovne skupine ali komisije mora biti hkrati tudi član UO NZ Smrekovec, ki vodi delovno skupino.

 

Podporna organizacija

 

32. člen

Podporna organizacija (krajevna skupnost, lokalna skupnost, podjetje ipd.) je podporni član NZ Smrekovec. Tri podporne organizacije imenujejo predstavnika

v UO NZ Smrekovec. Predstavnik je usklajevalec njihovih interesov.

Predstavniki podpornih organizacij so vabljeni na skupščino NZ Smrekovec, kjer enakovredno razpravljajo, a pri odločanju nimajo glasovalne pravice.

 

V.               FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE NZ Smrekovec

 

33. člen

Sredstva NZ Smrekovec so:

·        članarina in naročnine,

·        prispevki članov NZ Smrekovec,

·        sredstva javnih financ,

·        dotacije in subvencije,

·        donacije in sponzorstva,

·        prispevki organizacij lokalne samouprave,

·        prihodki iz dejavnosti in

·        drugi prihodki v skladu z zakoni.

 

34. člen

Finančno poslovanje se opravlja v skladu z vsebinskim načrtom dela in v skladu z

 

računovodskimi standardi za društva. Če NZ Smrekovec pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.

Poslovno leto NZ Smrekovec je enako koledarskemu letu.

 

35. člen

Na osnovi sprejetega vsebinskega in finančnega načrta dela sklepa UO NZ Smrekovec pogodbe z izvajalci posameznih nalog. Podpisnik pogodb je predsednik NZ Smrekovec ali na podlagi pooblastila predsednika NZ Smrekovec eden izmed podpredsednikov NZ Smrekovec.

 

36. člen

Pridobivanje, odtujevanje, obremenjevanje ali zamenjava nepremičnega premoženja zveze se sme opraviti samo s sklepom 2/3 večine skupščine NZ Smrekovec.

 

VI.               JAVNOST DELA

 

37. člen

Javnost dela NZ Smrekovec je zagotovljena s tem, da so vse seje organov NZ Smrekovec javne.

Informacije o njih se objavljajo na spletnih straneh NZ Smrekovec.

Dajanje podatkov in informacij se lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom določeni kot državna, uradna ali poslovna tajnost, ali če bi njihova objava bila v nasprotju z družbenimi interesi, ki jih določa zakon.

Za javnost dela NZ Smrekovec in dajanje informacij so pooblaščeni: predsednik, oba podpredsednika in po posebnem pooblastilu tajnik NZ Smrekovec.

 

VII.        RAZSODIŠČE

 

38. člen

Medsebojne spore med NZ Smrekovec in člani NZ Smrekovec se rešuje sporazumno.

Če do sporazumne rešitve ne pride, stranke v sporu določijo razsodišče, tako da vsaka stranka imenuje po enega razsodnika, skupno pa oba razsodnika izbereta predsednika razsodišča. Razsodišče si določi pravila postopka.

Razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi trije razsodniki, sklepe sprejema soglasno.

Z imenovanjem svojega razsodnika se stranka v sporu zaveže, da bo spoštovala odločitev razsodišča.

Zoper sklep razsodišča je možna pritožba na skupščino kot drugostopenjski organ. Sklep skupščine je dokončen. Razsodišče NZ Smrekovec je za svoje delo odgovorno Skupščini NZ Smrekovec.

 

VIII.    KONČNE DOLOČBE

 

39. člen

Sklep o prenehanju delovanja zveze sprejme Skupščina NZ Smrekovec z vsaj 2/3 večino prisotnih članov NZ Smrekovec. Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje NZ Smrekovec.

 

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

NZ Smrekovec lahko preneha z delovanjem tudi po določilih Zakona o društvih.

 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.

NZ Smrekovec preneha delovati tudi s spojitvijo z drugim društvom in s pripojitvijo k drugemu društvu.

 

40. člen

V primeru, da NZ Smrekovec preneha z delovanjem, preide po poravnavi vseh obveznosti, vso premoženje na Planinsko društvo Šoštanj, če v sklepu o prenehanju delovanja ni določeno komu se prenese premoženje oziroma če o tem skupščina ni odločala. Pridobljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

 

41. člen

Statut NZ Smrekovec začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina NZ Smrekovec in ko pristojni organ izda odločbo o registraciji spremembe statuta ter spremembo in dopolnitev vpiše v register društev.

 

Spremembe in dopolnitve statuta NZ Smrekovec se sprejemajo po enakem postopku, kot so bile sprejete za ta statut.

 

 

V Šoštanju, 25. septembra 2014                                         Jože MELANŠEK, l.r.   

                                                                                        predsednik NZ Smrekovec


Word datoteka 2014-nz_smrekovec_statut.doc

 
Zoom