Natura 2000

Natura 2000 je doslej najobsežnejši naravovarstveni program Evropske skupnosti za zaščito prostoživečih vrst in (njihovih) življenjskih prostorov.

NATURA 2000

Natura 2000 je doslej najobsežnejši naravovarstveni program Evropske skupnosti za zaščito prostoživečih vrst in (njihovih) življenjskih prostorov. Pravna podlaga je bila zasnovana že v Direktivi Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prostoživečih ptic (t. i. Ptičja direktiva), dokončne določbe pa opredeljuje Direktiva Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih življenjskih prostorov (habitatov) ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (t. i. Habitatna direktiva). Koncept programa je vzpostavitev omrežja evropsko pomembnih območij: posebna varstvena območja (Ptičja direktiva) in posebna ohranitvena območja (Habitatna direktiva). Obe kategoriji sestavljata skupno ekološko omrežje, imenovano Natura 2000.

Smrekovško pogorje je uvrščeno v Naturo 2000 kot del območja Kamniško-Savinjskih Alp in Vzhodnih Karavank s štirinajstimi evropsko pomembnimi vrstami ptic. Mali skovik, ruševec, divji petelin, koconogi čuk, gozdni jereb in druge opredeljujejo območje kot evropsko pomembno po Direktivi o pticah. Veliko pove podatek, da vsak četrti mali skovik na Slovenskem živi prav tu. Območje je zelo pomembno tudi zaradi divjega petelina, ki ima prav tu največjo gostoto rastišč v Sloveniji. Poleg omenjenih ptic je območje opredeljeno tudi po Habitatni direktivi. Pomembni habitati so predvsem ilirski bukovi gozdovi, kjer živi alpski kozliček, ruševje in svet nad zgornjo gozdno mejo, ki obsega travišča, melišča, resave in skalovja. Nič manj pomembna niso obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja ob bregovih rek in potokov.

Natura 2000 se zavzema za uravnoteženo izravnavo interesov med naravo in gospodarskim razvojem, za pravilno usmerjanje vseh dejavnosti v prostoru, predvsem pa turizma, gospodarjenja z gozdovi in občutljivimi prostori nad zgornjo gozdno mejo, ki morajo ostati takšni, da se ohranjajo življenjski prostori ogroženih živalskih in rastlinskih vrst. V večini primerov na našem območju to pomeni ohranjanje dosedanje rabe prostora. Samo pestro in naravno ohranjeno okolje je namreč spodbuda za razvoj sonaravnih oblik rabe prostora.

Območje Nature 2000 geografsko zajema dele 10 občin od Koroške do Gorenjske, osrednji del pa pripada Kamniško–Savinjskim Alpam (Smrekovško pogorje, Raduha in Olševa ter vrhovi od Ojstrice preko Kamniškega sedla do Grintovca).

Nekatere vrste zaradi katerih je bilo območje predlagano kot območje Nature 2000, so prikazane na fotografijah.

Divji petelin (Tetrao urogallus) Avtor: Damijan Kljajič

 

Koconogi čuk (Aegolius funereus) Avtor: Milan Cerar

 

Gozdni jereb (Bonasa bonasia) Avtor: Milan Cerar

 

Mali skovik (Glaucidium passarinum) Avtor: Milan Cerar

 

Ruševec (Tetrao tetrix) Avtor: Damijan Kljajič

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register